Trygga smslån från Smskredit!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 25000 kr idag!

Villkor - lån

S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016

Allmän information

Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677.
S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att låntagaren ansöker om lån hos långivaren accepterar låntagaren de villkor som långivaren ställer. Låntagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av låntagarens personuppgifter somt till att en kreditupplysning inhämtas. Lånen ansöks via vår hemsida www.smskredit.se. En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Aktuella kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst. Långivaren tillhandahåller finansiella tjänster och är registrerad hos Finansinspektionen. Långivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

Lån

Långivaren beviljar endast lån till personer som har en fast adress, är folkbokförda i Sverige och uppfyller de av Långivaren uppställda krav på återbetalningsförmåga. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan utan att behöva ange orsak till den sökande. Lånet utbetalas till ett av Låntagaren personligt ägt konto.

Återbetalning och avbetalning

Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 och 360 dagar. 30-dagars lånet ska vara till fullo återbetalt inom 30 dagar. 60-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210-, 240-, 270-, 300-, 330- och 360-dagars lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället.

Ränta

Låntagaren ska betala ränta som beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Dröjsmålsränta, förseningsavgift och påminnelseavgift

Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en förseningsavgift på SEK 95 samt en dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso

Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen ( 2010:1846 ) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har långivaren rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in de avtalade avgifterna samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Har låntagaren betalat för mycket ska Långivare inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet om det överstiger SEK 100. Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen samt distans- och hemförsäljningslagen ( 2005:59 ) ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Långivaren inom 14 kalenderdagar från den dag då Låntagaren mottager informationen i dessa villkor. Låntagaren ska vid utövandet av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaks lånebeloppet. Långivaren äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på lånebeloppet, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då lånebeloppet återbetalats. Avbeställningen ska ske genom att kunden personligen kontaktar vår kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer, datum samt Låntagarens underskrift.

Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  • A. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
  • B. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • C. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning till låntagaren. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-post adress eller mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter. Långivaren behandlar Låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Långivarens samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. Långivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med låntagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Låntagaren accepterar villkoren ger Låntagaren sitt samtycke till att Långivaren får behandla Långivarens uppgifter i enlighet med denna punkt. Vill Låntagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som Långivaren behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till Långivaren.

Missbruksregistrering

Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga grunder.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Nödvändig information om Låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren ansvarar inte för indirekt skada förutom vid konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Långivarens sida. Långivaren ansvarar vidare inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet. Oaktat ovan är Långivaren inte i något fall ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, driftsstopp/tekniskt problem, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Föreligger hinder för Långivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är långivaren till följd av omständigheter som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Långivaren för den tid hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Överlåtelse av lån

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta hela eller delar av lånet till tredje part.

Klagomål och tvist

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till Långivarens kundtjänst eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

Ändringar av avtalsvillkor

Långivaren och Låntagaren binder sig att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kreditvillkor

För att kunna låna från S & A Sverige AB krävs att du:

  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Är 20 år eller äldre
  • Minst 150,000 i taxerad inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har ett mobilabonnemang

Utöver detta gör vi en generell bedömning av din betalningsförmåga.

Kreditkostnader


LånebeloppKreditdagarLånekostnadEffektiv ränta
1000 kr30 dagar215 kr969 %
1000 kr60 dagar275 kr632 %
1000 kr90 dagar335 kr506 %
1000 kr120 dagar395 kr429 %
1000 kr150 dagar455 kr400 %
1000 kr180 dagar515 kr355 %
1000 kr210 dagar575 kr334 %
1000 kr240 dagar635 kr313 %
1000 kr270 dagar695 kr300 %
1000 kr300 dagar755 kr285 %
1000 kr330 dagar815 kr277 %
1000 kr360 dagar875 kr266 %
2000 kr30 dagar335 kr558 %
2000 kr60 dagar455 kr435 %
2000 kr90 dagar575 kr379 %
2000 kr120 dagar695 kr344 %
2000 kr150 dagar815 kr323 %
2000 kr180 dagar935 kr305 %
2000 kr210 dagar1055 kr300 %
2000 kr240 dagar1175 kr277 %
2000 kr270 dagar1295 kr269 %
2000 kr300 dagar1415 kr259 %
2000 kr330 dagar1535 kr252 %
2000 kr360 dagar1655 kr245 %
3000 kr30 dagar455 kr457 %
3000 kr60 dagar635 kr381 %
3000 kr90 dagar815 kr343 %
3000 kr120 dagar995 kr318 %
3000 kr150 dagar1175 kr302 %
3000 kr180 dagar1355 kr287 %
3000 kr210 dagar1535 kr276 %
3000 kr240 dagar1715 kr267 %
3000 kr270 dagar1895 kr258 %
3000 kr300 dagar2075 kr251 %
3000 kr330 dagar2255 kr244 %
3000 kr360 dagar2435 kr238 %
4000 kr30 dagar575 kr412 %
4000 kr60 dagar815 kr356 %
4000 kr90 dagar1055 kr327 %
4000 kr120 dagar1295 kr306 %
4000 kr150 dagar1535 kr300 %
4000 kr180 dagar1775 kr280 %
4000 kr210 dagar2015 kr270 %
4000 kr240 dagar2255 kr261 %
4000 kr270 dagar2495 kr254 %
4000 kr300 dagar2735 kr247 %
4000 kr330 dagar2975 kr242 %
4000 kr360 dagar3215 kr236 %
5000 kr30 dagar695 kr387 %
5000 kr60 dagar995 kr341 %
5000 kr90 dagar1295 kr317 %
5000 kr120 dagar1595 kr300 %
5000 kr150 dagar1895 kr287 %
5000 kr180 dagar2195 kr276 %
5000 kr210 dagar2495 kr266 %
5000 kr240 dagar2795 kr258 %
5000 kr270 dagar3095 kr251 %
5000 kr300 dagar3395 kr245 %
5000 kr330 dagar3695 kr239 %
5000 kr360 dagar3995 kr234 %
6000 kr30 dagar815 kr370 %
6000 kr60 dagar1175 kr332 %
6000 kr90 dagar1535 kr310 %
6000 kr120 dagar1895 kr300 %
6000 kr150 dagar2255 kr283 %
6000 kr180 dagar2615 kr272 %
6000 kr210 dagar2975 kr264 %
6000 kr240 dagar3335 kr256 %
6000 kr270 dagar3695 kr249 %
6000 kr300 dagar4055 kr243 %
6000 kr330 dagar4415 kr237 %
6000 kr360 dagar4775 kr232 %
7000 kr60 dagar1355 kr325 %
7000 kr90 dagar1775 kr306 %
7000 kr120 dagar2195 kr300 %
7000 kr150 dagar2615 kr280 %
7000 kr180 dagar3035 kr270 %
7000 kr210 dagar3455 kr262 %
7000 kr240 dagar3875 kr254 %
7000 kr270 dagar4295 kr248 %
7000 kr300 dagar4715 kr242 %
7000 kr330 dagar5135 kr237 %
7000 kr360 dagar5555 kr232 %
8000 kr60 dagar1535 kr320 %
8000 kr90 dagar2015 kr302 %
8000 kr120 dagar2495 kr288 %
8000 kr150 dagar2975 kr278 %
8000 kr180 dagar3455 kr269 %
8000 kr210 dagar3935 kr261 %
8000 kr240 dagar4415 kr253 %
8000 kr270 dagar4895 kr247 %
8000 kr300 dagar5375 kr241 %
8000 kr330 dagar5855 kr236 %
8000 kr360 dagar6335 kr231 %
9000 kr60 dagar1715 kr317 %
9000 kr90 dagar2255 kr300 %
9000 kr120 dagar2795 kr286 %
9000 kr150 dagar3335 kr276 %
9000 kr180 dagar3875 kr267 %
9000 kr210 dagar4415 kr259 %
9000 kr240 dagar4955 kr252 %
9000 kr270 dagar5495 kr246 %
9000 kr300 dagar6035 kr240 %
9000 kr330 dagar6575 kr235 %
9000 kr360 dagar7115 kr230 %
10000 kr90 dagar2495 kr300 %
10000 kr120 dagar3095 kr285 %
10000 kr150 dagar3695 kr275 %
10000 kr180 dagar4295 kr266 %
10000 kr210 dagar4895 kr258 %
10000 kr240 dagar5495 kr251 %
10000 kr270 dagar6095 kr246 %
10000 kr300 dagar6695 kr240 %
10000 kr330 dagar7295 kr235 %
10000 kr360 dagar7895 kr230 %
11000 kr90 dagar2735 kr300 %
11000 kr120 dagar3395 kr283 %
11000 kr150 dagar4055 kr274 %
11000 kr180 dagar4715 kr265 %
11000 kr210 dagar5375 kr258 %
11000 kr240 dagar6035 kr251 %
11000 kr270 dagar6695 kr245 %
11000 kr300 dagar7355 kr239 %
11000 kr330 dagar8015 kr234 %
11000 kr360 dagar8675 kr229 %
12000 kr90 dagar2975 kr300 %
12000 kr120 dagar3695 kr282 %
12000 kr150 dagar4415 kr273 %
12000 kr180 dagar5135 kr264 %
12000 kr210 dagar5855 kr257 %
12000 kr240 dagar6575 kr250 %
12000 kr270 dagar7295 kr244 %
12000 kr300 dagar8015 kr239 %
12000 kr330 dagar8735 kr234 %
12000 kr360 dagar9455 kr229 %
13000 kr120 dagar3995 kr281 %
13000 kr150 dagar4775 kr272 %
13000 kr180 dagar5555 kr264 %
13000 kr210 dagar6335 kr257 %
13000 kr240 dagar7115 kr250 %
13000 kr270 dagar7895 kr244 %
13000 kr300 dagar8675 kr239 %
13000 kr330 dagar9455 kr234 %
13000 kr360 dagar10235 kr229 %
14000 kr120 dagar4295 kr281 %
14000 kr150 dagar5135 kr272 %
14000 kr180 dagar5975 kr264 %
14000 kr210 dagar6815 kr256 %
14000 kr240 dagar7655 kr250 %
14000 kr270 dagar8495 kr244 %
14000 kr300 dagar9335 kr238 %
14000 kr330 dagar10175 kr233 %
14000 kr360 dagar11015 kr229 %
15000 kr120 dagar4595 kr280 %
15000 kr150 dagar5495 kr271 %
15000 kr180 dagar6395 kr263 %
15000 kr210 dagar7295 kr256 %
15000 kr240 dagar8195 kr250 %
15000 kr270 dagar9095 kr244 %
15000 kr300 dagar9995 kr238 %
15000 kr330 dagar10895 kr233 %
15000 kr360 dagar11795 kr228 %
16000 kr150 dagar5855 kr271 %
16000 kr180 dagar6815 kr263 %
16000 kr210 dagar7775 kr256 %
16000 kr240 dagar8735 kr249 %
16000 kr270 dagar9695 kr244 %
16000 kr300 dagar10655 kr238 %
16000 kr330 dagar11615 kr233 %
16000 kr360 dagar12575 kr229 %
17000 kr150 dagar6215 kr270 %
17000 kr180 dagar7235 kr262 %
17000 kr210 dagar8255 kr255 %
17000 kr240 dagar9275 kr249 %
17000 kr270 dagar10295 kr243 %
17000 kr300 dagar11315 kr238 %
17000 kr330 dagar12335 kr233 %
17000 kr360 dagar13355 kr228 %
18000 kr150 dagar6575 kr270 %
18000 kr180 dagar7655 kr262 %
18000 kr210 dagar8735 kr255 %
18000 kr240 dagar9815 kr249 %
18000 kr270 dagar10895 kr243 %
18000 kr300 dagar11975 kr238 %
18000 kr330 dagar13055 kr233 %
18000 kr360 dagar14135 kr228 %
19000 kr180 dagar8075 kr262 %
19000 kr210 dagar9215 kr255 %
19000 kr240 dagar10355 kr249 %
19000 kr270 dagar11495 kr243 %
19000 kr300 dagar12635 kr238 %
19000 kr330 dagar13775 kr233 %
19000 kr360 dagar14915 kr228 %
20000 kr180 dagar8495 kr262 %
20000 kr210 dagar9695 kr255 %
20000 kr240 dagar10895 kr248 %
20000 kr270 dagar12095 kr243 %
20000 kr300 dagar13295 kr237 %
20000 kr330 dagar14495 kr232 %
20000 kr360 dagar15695 kr228 %
21000 kr180 dagar8915 kr261 %
21000 kr210 dagar10175 kr255 %
21000 kr240 dagar11435 kr248 %
21000 kr270 dagar12695 kr243 %
21000 kr300 dagar13955 kr237 %
21000 kr330 dagar15215 kr233 %
21000 kr360 dagar16475 kr228 %
22000 kr210 dagar10655 kr255 %
22000 kr240 dagar11975 kr248 %
22000 kr270 dagar13295 kr242 %
22000 kr300 dagar14615 kr237 %
22000 kr330 dagar15935 kr232 %
22000 kr360 dagar17255 kr228 %
23000 kr210 dagar11135 kr254 %
23000 kr240 dagar12515 kr248 %
23000 kr270 dagar13895 kr242 %
23000 kr300 dagar15275 kr237 %
23000 kr330 dagar16655 kr232 %
23000 kr360 dagar18035 kr228 %
24000 kr210 dagar11615 kr254 %
24000 kr240 dagar13055 kr248 %
24000 kr270 dagar14495 kr242 %
24000 kr300 dagar15935 kr237 %
24000 kr330 dagar17375 kr232 %
24000 kr360 dagar18815 kr228 %
25000 kr240 dagar13595 kr248 %
25000 kr270 dagar15095 kr242 %
25000 kr300 dagar16595 kr237 %
25000 kr330 dagar18095 kr232 %
25000 kr360 dagar19595 kr228 %
26000 kr240 dagar14135 kr248 %
26000 kr270 dagar15695 kr242 %
26000 kr300 dagar17255 kr237 %
26000 kr330 dagar18815 kr232 %
26000 kr360 dagar20375 kr228 %
27000 kr240 dagar14675 kr248 %
27000 kr270 dagar16295 kr242 %
27000 kr300 dagar17915 kr237 %
27000 kr330 dagar19535 kr232 %
27000 kr360 dagar21155 kr227 %
28000 kr270 dagar16895 kr242 %
28000 kr300 dagar18575 kr237 %
28000 kr330 dagar20255 kr232 %
28000 kr360 dagar21935 kr228 %
29000 kr270 dagar17495 kr242 %
29000 kr300 dagar19235 kr237 %
29000 kr330 dagar20975 kr232 %
29000 kr360 dagar22715 kr227 %
30000 kr270 dagar18095 kr242 %
30000 kr300 dagar19895 kr237 %
30000 kr330 dagar21695 kr232 %
30000 kr360 dagar23495 kr227 %
31000 kr300 dagar20555 kr237 %
31000 kr330 dagar22415 kr232 %
31000 kr360 dagar24275 kr227 %
32000 kr300 dagar21215 kr237 %
32000 kr330 dagar23135 kr232 %
32000 kr360 dagar25055 kr227 %
33000 kr300 dagar21875 kr237 %
33000 kr330 dagar23855 kr232 %
33000 kr360 dagar25835 kr227 %
34000 kr330 dagar24575 kr232 %
34000 kr360 dagar26615 kr227 %
35000 kr330 dagar25295 kr232 %
35000 kr360 dagar27395 kr227 %
36000 kr330 dagar26015 kr232 %
36000 kr360 dagar28175 kr227 %
37000 kr360 dagar28955 kr227 %
38000 kr360 dagar29735 kr227 %
39000 kr360 dagar30515 kr227 %
40000 kr360 dagar31295 kr227 %

Kontaktuppgifter

S & A Sverige AB-Smskredit
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Telefon: 08-663 20 50


Länk till vår integritetspolicy

Avtalsvillkor 2015-12-10 -- 2016-06-22

Avtalsvillkor 2015-09-22 -- 2015-12-10

Kreditbeloppet är . Kreditavtalets löptid är . Antalet återbetalningar är . Exempel: Beräknad med antagandet att kreditbeloppet är och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan Kreditränta är rörlig, f.n. per år. Uppläggningsavgift är kr. Totalt att betala tillbaks är . Månadskostnad: